Дистрибутивно-продажен центар во Охрид : Разработка на концепт.

Површина: 1500 м2 ; Идејно решение: 20007 година