Изведба на настрешница : Проектирање, Изведба.

Површина: 30 м2 ; Проект: 2008 година ; Изведба: 2008 година