• ПРОЕКТИРАЊЕ (референтна листа)

  Изработка на техничка документација - проекти и елаборати. Поседуваме овластувања и лиценци да изработиме квалитетна техничка документација (Идејни решенија и Основни проекти) за Вашите потреби.

* Дизајн на ентериерни решенија, саемски простори и др.;

* Индивидуални станбени објекти (семејни куќи, викенд куќи и др);

* Колективни станбени објекти;

* Деловни и станбено-деловни објекти;

* Индустриски објекти;

* Спортско-рекреативни објекти;

* 3D Моделирање и изработка на видео анимации (презентација на проект).

 

 • РЕВИЗИЈА

  По изработка на Вашиот проект имате потреба од ревизија на проектната документација. Ние поседуваме овластување за изготвување на потребаната техничка документација за ревизија на проекти.

 

 • НАДЗОР

  Во процесот на изведба имате потреба од надзор (надзорен инженер) кој квалитетно ќе ја надгледува изведбата на Вашиот објект. Ние сме лиценцирани за вршење на надзор над изведба на објекти и ја изготвуваме потребната документација за Технички прием на објект од секаков тип.

 

 • ИЗВЕДБА (референтна листа)

  Нудиме комплетна и квалитетна изведба на сите видови ентериерни решенија. Нашето искуство гарантира квалитетно и професионално справување со секаков технички проблем кој евентуално би се јавил во текот на изведбата на вашето ентериерно решение. Инженерскиот и изведбениот тим на ИНТЕЛ архитектура е специјализиран за изведба на сите потребни фази.

* Изведба на градежно-занаетчиски работи при реновирање на семејни објекти, станебни простори, деловни простори  ,  и.т.н. ;

* Припремни работи (демонтажа, рушење, транспорт и др.);

* Бетонски и армирано бетонски конструкции и конструктивни елементи;

* Челични конструкции и конструктивни елементи;

* Дрвени конструкции и конструктивни елементи;

* Ѕидарски работи;

* Фасадерски работи;

* Секаков тип на подни кошулици и нивелација;

* Изведба на изолација (термичка, звучна, хидро, електростатска);

* PVC, алуминиумски и дрвени внатрешни и надворешни врати и прозорци;

* Електрични инсталации;

* Водоводна инсталација;

* Канализациона инсталација;

* Топловодно греење;

* Керамичарски работи (монтажа и изработка на декоративни апликации);

* Подови (сите видови на паркети и ламинатни);

* Завршни декоративни облоги и апликација на сите видови на материјали;

* Гипс-картонски конструкции (KNAUF систем);

* Дрвени и метални конструкции за настрешници, помошни објекти и др.;

* Огради од челични профили и ковано железо;

* Дворни инсталации и хортикултурно уредување;

* Други работи - специфични градежни ситуации и техники на изведба;

 

 • ИНЖЕНЕРИНГ

  Доколку имате потреба од професионална организација на работите околку Вашата проектна документација или изведбата на вашиот објект или ентериер, Ние сме спремни да Ви понудиме целосна техничка и организациона подршка да ги остварите Вашите потреби.

 

 • КОНСАЛТИНГ

  Нашето долгогодишно и екстензивно искуство во областа на Архитектонското проектирање и изведба е стабилна база на информации и искуства врз која можете целосно да се потпрете доколку имате потреба од консултантски услуги за брза, успешна и квалитетна организација и изведба на вашата замисла / проект.

 • За сите подетални информации Ве покануваме во нашите простории на презентација на нашите услуги и консултација за Вашите потреби.